Yeterliliği nasıl kazanırız

Eğitim ve yeterlilik Avrupa endüstrisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.Su Temini ve Yönetim sektörü ile ilgili olan EC-AQUA projesinde bu gereksinimleri karşılamak için Öğrenme Çıktıları düzenlenmiş ve yenilikçi bir on-line eğitim programı oluşturulmuştur. Her öğrenme çıktısı, bilgi, beceri ve daha geniş yetkinlik gelişimi açısından yeterlilikleri tanımlar.İnşaat kapsamlı öğrenme çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referans seviyelerinde 5, 6 ve 7'ye karşılık gelen temel eğitim alanı olan su konusunda çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Referans düzeyleri değerlendirilmiş ve ECVET kredi puanları belirlenmiştir. Bunların belirlenmesi Avrupa'daki bilgi seviyesinin saptanması için önemli bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir, kişilerin kariyerlerinde toparlanma sağlayarak toplumda ilerlemelerini getirmektedir. Gereksinimlere, su yönetim mevzuatına ve atık konusuna böylece daha derin bir anlayış öngörülmektedir.

Eğitim web tabanlı veon-line olup,yararlanıcılar tarafından kolayca yerinde erişim sağlanabilir. Stajyerkayıttan sonraderseerişebilir ve daha sonraseçilenyeterlilikprofili veAvrupa Yeterlilikler Çerçevesireferansseviyesine göreboyutuveiçeriğine göre Öğrenme Yollarısaptanır. Öğrenme Yolları,bilgi parçasınınbölümleriolup,her bölüm sonundakendi kendini testelemanı ile test edilmesini sağlayaneğitim öğelerinikapsar. Özel bir bölüm olan "Yeterlilik açıklamaları", bilgi (genel ve özel), beceri (bilişsel vekonuya özel) ve ilgili öğrenme yollarının tamamlanmasından sonra elde edilen daha geniş yetki(sosyal,organizasyonelve teknik) olarak tasarlanmıştır. Seçilen"Öğrenme Yolları" başarıyla tamamlandığındabir sertifikaverilir.

Yetkinlik

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi seviyeleriyle göre öğrenme çıktıları (Europa.eu):

EQF 5 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

Bilgi

 

Yetenekler

Yetkinlik

EQF bağlamında, bilgi teorik ve / veya fiili olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetenekler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içeren) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik açısından açıklanmıştır.

 • Iş ya da bir çalışma alanı içerisinde bukapsamlı, özel, gerçek veteorik bilgiyi bir farkındalık içinde uygulamak.
 •  Kapsamlı bir dizi soyut sorunlara yaratıcı çözümlergeliştirmek için gereklibilişselve pratik becerilere sahip olmak.
 • Öngörülemeyen bir değişiklik olduğu zaman iş veya çalışma faaliyetlerinde yönetim ve denetim yapabilme yetisi.
 • Kendinin ve başkalarının performansını gözden geçirmek ve geliştirmek.

EQF 6 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

Bilgi

 

Yetenekler

Yetkinlik

EQF bağlamında, bilgi teorik ve / veya fiili olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetenekler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içeren) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik açısından açıklanmıştır.

 • Son derece özel bilgi, bazıları özgün düşünceve/veya araştırmaiçin temel olarak, iş ya dabir çalışmaalanında ön planda yer alan bilgilerdir.

 • Bir alanda ve farklı alanların arasındaki arayüzde bilgilerden vekonulardan eleştirel anlamda  farkındalığın olması.

 •  Yeni bilgi ve prosedürlerigeliştirmek vefarklı alanlardanbilgi entegre etmek için araştırma ve/ veyayenilikçi alandaözel problemleri çözme becerisi.
 • Karmaşık iş veya çalışmaları, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren işleri idare etmek ve denetleyebilmek.
 • Mesleki bilgi ve uygulamaya katkıda bulunma sorumluluğunu almak ve/veya çalışan ekibin stratejik performansını  gözden geçirmek.

EQF 7 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

Bilgi

 

Yetenekler

Yetkinlik

EQF bağlamında, bilgi teorik ve / veya fiili olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetenekler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içeren) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik açısından açıklanmıştır.

 • Son derece özel bilgi, bazıları özgün düşünceve/veya araştırmaiçin temel olarak, iş ya dabir çalışmaalanında ön planda yer alan bilgilerdir.

 • Bir alanda ve farklı alanların arasındaki arayüzde bilgilerden vekonulardan eleştirel anlamda  farkındalığın olması.

 •  Yeni bilgi ve prosedürlerigeliştirmek vefarklı alanlardanbilgi entegre etmek için araştırma ve/ veyayenilikçi alandaözel problemleri çözme becerisi.
 • Karmaşık iş veya çalışmaları, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren işleri idare etmek ve denetleyebilmek.
 • Mesleki bilgi ve uygulamaya katkıda bulunma sorumluluğunu almak ve/veya çalışan ekibin stratejik performansını  gözden geçirmek.

end faq

Yeterliliklerin Açıklanması

Öğrenme çıktılarının birimleri niteliklerin temel tanımlayıcıları olarak kabul edilir. Avrupa’daki önerilere göre, bir yeterlilik için tasarım birimi gerekir: uygun ve anlaşılır şekilde bilgi, beceri ve yetkinlikleri düzenlemek ve öğrenme çıktılarını ayrı şekilde değerlendirmek gerekir. Eğitim / Öğretim uzmanları, genel konu üzerindeki eğitimciler, özel konular üzerine eğitimciler: bu gereksinimleri saptamak için, su temini sektöründe ve atık su arıtma hedefleri ile ilgili meslekleri 5 alt gruba bölmüş 13 mesleki profilin tanımından kurum yöneticileri ve Politika karar vericileri için EC-AQUA yetkinlik haritası oluşturmuşlardır. Açıklayıcı elemanlar ile (yeterlilik temel başlığı, bir yeterliliğin ilgili olduğu referans seviyesi, bilgi, beceri, geniş yeterlilik ve davranışları açısından genel ve özel profil faaliyetlerinin açıklanması) uygulamalı nitelikleri gösteren çizelgeler geliştirilmiştir. Her EC-AQUA mesleki profil, EC-AQUA projesi çerçevesinde eğitimin belirtilen süresi içerisinde, öğrenci tarafından elde edilen profesyonel, metodik, kişisel ve sosyal yeterliliklerinden oluşan öğrenme çıktıları açısından açıklanmıştır. İçeriği sadece belirlenen ve işgücü piyasa operatörleri (öğretmenler / eğitmenler, çalışanlar, iş adamları, sosyal ortaklar, vb) tarafından anlaşılan bir durumdur.

Please login for full access to qualification descriptions!

Qualification

 

Qualification description

Genel konular eğitmenler

Toksoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Mikrobiyoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Hidrojeoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Kimyası Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Belirli konularda eğitmenler

Su Temini ve Sanitasyon Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Yönetimi Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Kurumlar yöneticileri

Su Kalitesi Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Atıksu Arıtma Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Mühendislik ve İnşaat Yapımı Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Politika karar vericiler

Çevre Analisti

EQF 6 EQF 7

Yeterliliklerin Sıralanarak Kaydı :

EC-AQUA Yeterliliklerinin Sıralama Kaydı (EC-AQUA QRR) belgelerin topluluğundan oluşur ve bunlar yeterliliklerin tümünü, uygulamalı bilgi ve kazanılmış eğitimleri ve tecrübeleri kapsar. Bu kayıt biçimi, iş deneyimi, katkıları ve özel başarıları bireysel "varlıklar" ile ilgili evrakların görsel bir temsilini saklamak için bir yer olarak öngörülmektedir. EC-AQUA QRR’a ait belgeler şunlardır:

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilikler bir birey için "en değerli kaynak", bir topluluk, bir alan, bir ticari faaliyet olarak kabul edilir. İş yerinde yenilik süreci için önemli bir araçtır. Tasarım EC-AQUA öğrenme modelinde yetkinlik bazlı yaklaşım kullanılarak Ulusal ve Avrupa düzeyinde yapılmıştır. Ayrıca, bu tür bir yaklaşım sistem entegrasyonunu temel faktör olarak tanıtır ve sektöründe çeşitli mesleki eğitim ve öğretim sistemleri tarafından sunulan hizmetlerin şeffaflık ve transfer niteliğini artırır. Bu bağlamda EC-AQUA yenilikçi içerik değerlendirmesi için tutarlı ve yapılandırılmış öğrenme süreci ve açık kriterler sağlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme çıktıları olarak düzenlenmiştir. İlgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referans seviyesi (6 veya 7) her EC-AQUA mesleki profili için bir Öğrenme Yolu oluşturur. Formül, öğrenme yolları, tam iş atamaları, iş süreçleri, iş alanları, eylem alanları veya belirli meslek tipik yetkinlik alanları, öğrenme hedefleri temelinde inşa edilir. EC-AQUA öğrenme bağlamında elde edilen öğrenme çıktılarını doğrulamak ve tanıtmak amacıyla, puanlar ilgili ECVET puanları üzerinden verilmektedir.Parantez içinde belirtilen ECVET puanları, (örneğin AK: 8), tanımlanan yeterlilik bazında ölçülen sonuçlara ve öğrenme birimine göre göreli "değer" olarak uygun bulunarak verilmiştir.

Genel konular eğitmenler

Toksoloji Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 8)

EQF 7 (EC: 9)

Mikrobiyoloji Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 10)

EQF 7 (EC: 9)

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 7)

EQF 7 (EC: 7)

Hidrojeoloji Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 11)

EQF 7 (EC: 8)

Su Kimyası Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 10)

EQF 7 (EC: 8)

end faq

Belirli konularda eğitmenler

Su Temini ve Sanitasyon Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 11)

EQF 7 (EC: 10)

Su Yönetimi Eğitmeni

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 11)

EQF 7 (EC: 10)

end faq

Kurumlar yöneticileri

Su Kalitesi Yöneticisi

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 10)

EQF 7 (EC: 8)

Atıksu Arıtma Yöneticisi

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 8)

EQF 7 (EC: 8)

Mühendislik ve İnşaat Yapımı Yöneticisi

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 9)

EQF 7 (EC: 8)

end faq

Politika karar vericiler

Çevre Analisti

Please, login to gain full access to these leaning outcomes!

EQF 6 (EC: 11)

EQF 7 (EC: 9)

end faq

end faq

Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde iyi uygulamalar

Environment Directorate-General

The Directorate-General for the Environment is one of the more than 40 Directorates-General and services that make up the European Commission. Commonly referred to as DG Environment, the objective of the Directorate-General is to protect, preserve and improve the environment for present and future generations. To achieve this it proposes policies that ensure a high level of environmental protection in the European Union and that preserve the quality of life of EU citizens.

htmWebsite

Impel (Implementation Network, with links to national authorities)

IMPEL, the European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, is an international association of environmental authorities in Europe. The network is committed to contribute to a more effective application of European Community Environmental law by capacity buiding, awareness raising, sharing good practices, providing guidance and tools, enforcement cooperation and giving feed back to lawmakers and regulators on the practicability and enforceability of environmental legislation.

euWebsite

European Environment Agency

The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union. Agency task is to provide sound, independent information on the environment. The institution are a major information source for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public. Currently, the EEA has 32 member countries. 

Main clients are the European Union institutions —  the European Commission, the European Parliament, the Council — and the member countries. In addition to this central group of European policy actors, it also serve other EU institutions such as the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

The business community, academia, non-governmental organisations and other parts of civil society are also important users of its information.

 eu/Website

The Lifelong Learning Programme: education and training opportunities for all

 The European Commission’s Lifelong Learning Programme enables people at all stages of their lives to take part in stimulating learning experiences, as well as helping to develop the education and training sector across Europe. With a budget of nearly €7 billion for 2007 to 2013, the programme funds a range of actions including exchanges, study visits and networking activities. Projects are intended not only for individual students and learners, but also for teachers, trainers and all others involved in education and training.

htmWebsite

There are four sub-programmes which fund projects at different levels of education and training: 

 Other projects in areas that are relevant to all levels of education are funded through the "transversal" part of the programme. Such projects are:

 In addition, the programme includes Jean Monnet actions which stimulate teaching, reflection and debate on European integration, involving higher education institutions worldwide. 

e-Learning Europa portal

Web portal about use of information and communication technologies to improve learning, initiated by the European Commission

phpWebsite

The e-Learning Initiative

The eLearning initiative of the European Commission seeks to mobilize the educational and cultural communities, as well as the economic and social players in Europe. It aims at speeding up changes in the education and training systems in Europe

htmlWebsite

EU Lifelong Learning policy

Major EU initiatives forbetter appreciation and easier recognition of qualifications, experiences and skills throughout the EU providing access to learning or employment opportunities in different countries and encouraging mobility.

htmWebsite

Other

end faq

end faq

 

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright