Цели и въздействие на модела EC-AQUА

Целевите групи имат полза от:

 • Стимулирането на мотивацията им за обучение.
 • Внедряването на 15 добри практики за оценка на квалификациите.
 • Електронната карта на компетентностите и многоезиковия електронен портал за обучение.
 • Електронния протокол на квалификационните степени и инструкциите за употребата му.
 • Учебната програма EC-AQUA, следваща онлайн и офлайн модели.
 • 10-те схеми на резултати от обучение, всяка с между 1 и 6 учебни единици.
 • 10-те учебни пътеки и кратки интезивни курсове.
 • Стратегията за оценка на знанията и уменията съобразно Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕCVET).
 • Примерните документи.

Целевите сектори имат полза от:

 • Секторната мрежа и организираните 6 работни семинара.
 • Валидирането на продуктите по EC-AQUA и организираните 6 тестови сесии в различни сектори.
 • Приложението на резултатите от проекта в свързаните области.
 • Дисеминационните материали: брошура, информационни листовки, постери, уебсайт и други.

Развитието на целевите региони е подкрепено от:

 • Стандартизираните, съобразени с нуждите на потребителите учебни пътеки за професионално образование и обучение.
 • 10-те квалификационни профила по модела EC-AQUA, които ще бъдат използвани в образователните и индустриалните сектори в България, Австрия, Франция и Турция.
 • Многоезиковия електронен портал на EC-AQUА.
 • Тестовете и моделните сертификати, предложени на обучаващите се от България, Австрия, Франция и Турция.
 • Националните работни семинари за представяне на резултатите от проекта EC-AQUA.
 • Международни работни семинари с участието на партньорския екип.
 • Включването в клъстъри с подобни инициативи за осигуряване на трайно въздействие на модела EC-AQUA.
 • Запознаването с различни инициативи на ЕС, сред които Програмата за обучение през целия живот (LLP), , Югоизточна Европа (SEE), Седма рамкова програма и други.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright