Опит на партньорите по EC-AQUA

Консорциумът по проекта EC-AQUA обединява шест партньора от четири европейски страни – България, Австрия, Франция и Турция, сред които са компания, две неправителствени организации, един изследователски център, университет и консултантска фирма.

Структурата на консорциума EC-AQUA е йерархична, като дейностите по проекта се управляват от Борда за управление на проекта (PMB), начело с Координатора. В Борда влизат ръководителите на звената във всяка партньорска организация, които отговарят за изпълнението на мерките.

Грижата за устойчивостта на резултатите от проекта е задача на Звеното за валоризация на проекта (PVU).

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright