Структура на консорциума EC-AQUA

Структурата на консорциума EC-AQUA е изградена с участието на основните партньори и организации, подкрепящи дейностите на проекта.

Основните партньори отговарят за разпространението и оптимизацията на дейностите и продуктите на национално и международно равнище.

Като представители на заинтересовани потребители, специализирани звена в областта на професионалното образование и социални партньори, подкрепящите организации също допринасят за устойчивостта на дейностите по проекта.

Консорциумът е изграден от партньори с различен професионален профил и дълъг опит в работата с национални и европейски програми, сред които „Леонардо да Винчи“, „Сократ“, Шеста и Седма рамкова програма и други.

Партньорите разполагат с нужния капацитет, опит и компетентност за успех на проекта, така че дейностите са разпределни въз основа именно на тази компетентност.

Структурата на консорциума и контактите на членовете му с различни формални и неформални организации от образователния сектор осигуряват пряк контакт с целевата аудитория.

Сътрудничеството с малки и средни предприятия от сектора подпомага задачата за тестване на продуктите и анализ на резултатите от получените отзиви.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright