По пътя към EC-AQUA в условията на глобална конкуренция в образованието

EC-AQUA прави следните стъпки:

 1. Екипът от партньори изгражда ефективна структура за управление на дейностите, за да разпредели задачите между основните участници и „тихи“ партньори и да създаде система с тематични курсове и скала за оценка на придобитите квалификации.
 2. Подготвя се Схема за резултатите от обучение (Learning Outcomes Scheme или LOS), която определя съдържанието на резултатите и квалификациите съобразно различния професионален и образователен опит. Описват се учебните програми (курсове, система за оценяване, структура на обучението), очертават се основните принципи на образователния процес и се формулират целите на проведеното обучение.
 3. Следващата стъпка са пилотните процедури за оценка и трансфер на учебни резултати от формалните и неформалните образователни курсове.
 4. Схемата за признаване на квалификациите разглежда получените ECVET кредити, преди да издаде сертификат, удостоверяващ придобитата квалификация.
 5. Изработват се подробни индивидуални професионални профили и се описват всички документи и сертификати за придобитите квалификации.

 

За тези стъпки ще са необходими следните инструменти:

 1. Многоезикова електронна платформа, която включва EC-AQUA карта на компетентности, EC-AQUA протокол за квалификационни степени, указания за работа с тях, методи за оценка и материали за дисеминация.
 2. Надградена учебна програма, в първоначалната си форма подготвена по проекта PROWAT, която предлага ново съдържание, на нови езици, за нови целеви аудитории, в нови страни (България, Австрия, Франция).
 3. Партньорство със секторни организации за интеграция на системата ECVET на национално и европейско равнище.
 4. Свободно достъпни ресурси и консултативни материали, подкрепящи резултатите на EC-AQUA.
 5. Мерки за осигуряване на устойчивост на EC-AQUA модела за описание на квалификационните профили и след края на проекта.
 6. Схема за съответствие между квалификациите по EC-AQUA и изискваните от националните образователни програми, която следва Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright