SEEMO-IPI

SEEMOThe South East Europe Media Organisation (SEEMO) отговаря за работата по проекта в Австрия, включително кадровите и финансовите въпроси, разработването на продуктите на немски, тестването и оценката им. SEEMO ръководи дейностите по дисеминация и приложение на резултатите от EC-AQUA. Богатият опит на организацията й позволява да разчита на участието на множеството си партньори за оптимизация на инициативата EC-AQUА.

SEEMO (партньор на International Press Institute (IPI), е регионална неправителствена организация с идеална цел, чиито членове са редактори, изпълнителни директори и професионалисти от медийния сектор на Югоизточна Европа. SEEMO създава мост между международните медии и медийния сектор инициативи в региона. Индивидуални членове са над 500 професионалисти от Югоизточна Европа, а корпоративни членове са над 100 медийни групи, организации и институции. SEEMO си сътрудничи активно с международни, регионални и национални правителствени и неправителствени организации, за участие в иницативите, защитаващи свободата на словото, в рамките на съвместни регионални и международни проекти и инициативи.

South East Europe Media Organization (SEEMO-IPI)

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright