НИС-СУ

NIS-SUНаучноизследователският сектор при СУ „Св. Климент Охридски” (НИС-СУ) e контрактор на проекта и отговаря за управлението на финансите, разпределя средства за партньорите, сключва договори с тях и контролира изпълнението на дейностите. Той участва в изграждането на модела за квалификационни профили съгласно Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), в обмена и развиването на продуктите на PROWAT, в процедурите по проверка и оценка, оптимизация на резултатите и популяризиране на инициативата EC-AQUA и след края на проекта.

Чрез НИС-СУ ежегодно се изпълняват над 300 договора, от които около 60 са финансирани от програми на Европейската комисия и от индустрията. Организацията обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, както и интегрирането на „добри практики”. Някои от основните компетентности на НИС-СУ са съсредоточени в областта на биотехнологията, микробиологията, опазването на околната среда, клетъчната биология, академичното и професионалното образование и обучение и се реализират чрез проекти, финансирани от национални програми и инициативи на ЕС (LdVI и II, Socrates/Erasmus, Minerva, Grundtvig, Copernicus, 6/7 Рамкова Прорами и др.), с партньори от целия свят. НИС-СУ има опит в експертното управление на проекти по различни национални и европейски инициативи, както и капацитет и компетентност за гарантиране на ефективна проектна дейност и изпълнение на специфичните задачи. Тази институция активно участва в трансфера на иновации; оценка на обучителни материали в съответствие с ECTS/EQF; издаване на обучителни помагала и информационни материали в електронен формат и на хартиен носител. НИС-СУ участва в дейностите по разпространение и приложение на резултатите по проекта, популяризирайки неговите цели и задачи, постижения и продукти.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright