МУЦ "Проф. Балан"

"Междууниверситетски център „А. Т. Балан“ участва в трансфера на иновации, стратегията за оценка на резултатите от обучението в съответствие с ECVET/ЕКР, в сертифицирането, както и в изготвянето на електронните обучителни и дисеминационни материали. Центърът съдейства и за популяризиране на продуктите на проекта чрез партньорската си мрежа от висши учебни заведения, научни и промишлени организации.

Междууниверситетският център за изследвания, иновации и технологии „Проф. А. Т. Балан“ се занимава със специфични проблеми като подкрепа за внедряването на съвременните научни постижения в образователния сектор, за технологичния прогрес и интеграцията на най-добрите практики в целевите сектори, с цел хармонизация на националната изследователска и образователна инфраструктура със стандартите на ЕС. Основните компетентности на Междууниверситетски център „Проф. А. Т. Балан“ са в сферата на биологията, биотехнологиите, опазването на околната среда, университетското и професионалното обучение. Този опит осигурява на Центъра активно участие в проекти по национални и европейски схеми, съвместно с партньори от България и ЕС.

Prof. Balan Inter-University Centre for Research, Innovations and Technologies

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright