Придобиване на познания

Обучението и повишаването на компетентността се превърна във важен приоритет за европейската икономика. За да отговори на тези изисквания проектът ЕС - AQUA създаде иновативна програма за онлайн обучение в областта на водоснабдяването и управлението на водните ресурси, което е организирано в резултати от обучение (РO). Резултатите от обучение се оценяват чрез придобитите знания, уменията и широки компетенции. РO по проект EC - AQUA са предназначени за професионалисти, работещи в областта на управление на водните ресурси и имащи образование, съответстващо на ЕКР референтни нива 5, 6 и 7 (или на Националната квалификационна рамка /ЕКР/ на Република България, както и на съответните възприети в партньорските държави – Франция, Австрия и Турция). Тези РО се оценяват с ECVET кредитни точки. Успешното им усвояване ще подпомогне кариерното развитие, което е основен приоритет за създаването на европейска икономика, основана на знания. По този начин се постига задълбочаване на познанията за опазване на околната среда и прилагане на законодателството в областта на управление на водните ресурси.

Обучението по проект EC - AQUA е уеб-базирано и е лесно достъпно от работното място. Обучаващият се получава достъп до учебния материал след регистрация и може да направи избор от различни по обем и съдържание обучителни пътеки (ОП), които са предназначени за съответен квалификационен профил и ЕКР референтно ниво. Компонентът "знание" на ОП е изградена от отделни глави, като всяка една обхваща определена област на познание. Всяка обучителна пътека завършва с тестове за самооценка. Отделена е специална част "Описание на квалификациите", която предоставя информация относно знанията (общи и специфични), уменията (общи и специфични) и широките компетенции (социални, организационни и технически), придобити след завършване на съответната обучителна пътека. Когато избраната ОП е приключила успешно, се издава сертификат.

Квалификация

Резултати от обучението съгласно ЕКР нивата (Europa.eu):

РО съгласно ЕКР ниво 5

Знания

 

Умения

Компетентност

В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични.

В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти).

В контекста на ЕКР компетентността се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност.

 • всестранни, специализирани, фактологични и теоретични знания в рамките на определена сфера на работа или обучение и осъзнаване на границите на тези знания
 •  богат диапазон от познавателни и практически умения, необходими за разработване на творчески решения на абстрактни проблеми
 •  упражняване на управление и наблюдение в контекста на работни или учебни дейности, при които съществуват непредвидими промени
 • преглед и развитие на собствените постижения и постиженията на другите

РО съгласно ЕКР ниво 6

Знания

 

Умения

Компетентност

В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични.

В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти).

В контекста на ЕКР компетентността се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност.

 • задълбочени познания в определена сфера на работа или обучение, които включват критическо разбиране на теории и принципи
 • напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в специализирана сфера на работа или обучение
 •  Управление на сложни технически или професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в непредвидим работен или учебен контекст
 • поемане на отговорност за управление на професионалното развитие на лица и групи

РО съгласно ЕКР ниво 7

Знания

 

Умения

Компетентност

В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични.

В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти).

В контекста на ЕКР компетентността се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност.

 • високоспециализирани знания, някои от които представляват най-новите познания в дадена сфера на работа или обучение, като основа за оригинално мислене и/или изследователска дейност
 • критическо осмисляне на въпроси, свързани със знанията в определена сфера и допирните точки между различни сфери
 •  специализирани умения за решаване на проблеми, необходими при научни изследвания и иновации, за да се развиват нови знания и процедури и да се включат знания от различни сфери
 •  управление и трансформиране на работен и учебен контекст, който е сложен, непредвидим и изисква нови стратегически подходи
 • поемане на отговорност с цел осигуряване на приност към професионалните познания и практики и/или за анализ на стратегическите постижения на екипи 

end faq

Описание на квалификациите

Резултатите от обучение, обединени в сертификационни единици, се приемат като основна характеристика на квалификациите. Съгласно препоръките на Европейската комисия, сертификационните единици, които изграждат квалификацията, трябва да отговарят на следните изисквания: да описват изчерпателно съответните знания, умения и компетенции на квалификацията; да бъдат изградени последователно и да бъдат организирани така, че да съответстват на цялостната квалификация; да позволяват оценка на отделните компоненти и валидиране на резултатите от обучение организирани в тях. Следвайки тези изисквания, по проект ЕС-AQUA е създадена карта на компетенциите, която включва описание на 13 ключови за сектора квалификационни профила, разделени в пет подгрупи. Тези подгрупи включват целеви групи от областта на управление на водните ресурси: Преподаватели / Учители, Инструктори по общообразователни програми, Инструктори по специфични обучители програми, Институционални мениджъри и Професионалисти в областта на образователната политика. Всяка квалификация е определена от няколко описателни елементи (наименование на квалификацията; ЕКР референтното ниво, на което отговаря тя; описание на общите и специфични дейности в квалификацията по отношение на знания, умения, по-широки компетенции и поведение). Всеки ЕС-AQUA квалификационен профил е описан в табличен вид по отношение на резултатите от обучение, включващи професионални и методически, лични и социални умения, които ще бъдат придобити от учащия се след определен период на обучение в рамките на проекта. Съдържанието им е лесно разбираемо и приложимо за специалистите, работещи в сферата на проекта (учители / преподаватели, служители, хора от бизнеса, социални партньори и др.).

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

Квалификация

 

Описание на квалификациите

Обучители по основни дисциплини

Обучител по токсикология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по микробиология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по въпросите на околната среда, здравето и безопасността

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по хидрогеология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по химия на водата

ЕКР 6 ЕКР 7

Тясно специализирани обучители

Обучител в областта на водоснабдяването и канализацията

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по управление на водните ресурси

ЕКР 6 ЕКР 7

Институционални мениджъри

Мениджър „Качество на водата"

ЕКР 6 ЕКР 7

Мениджър по пречистване на отпадни води

ЕКР 6 ЕКР 7

Мениджър инженерни и строителни дейности

ЕКР 6 ЕКР 7

Стратегически мениджъри

Анализатор – специалист по опазване на околната среда

ЕКР 6 ЕКР 7

Досие на квалификациите

EC-AQUA досието на квалификациите (EC-AQUA QRR) представлява комплект от документи, които доказват владеене на набор от умения и приложни знания от индивида, който е завършил определен цикъл на обучение и е придобил съответната компетентност / квалификация. Той е предвиден като място за съхранение и/или визуално представяне на официалните документи, свързани с отделните "активи" на обучаващия се. Последните са под формата на сертификати от обучение; документи, удостоверяващи придобиване на специфичен професионален опит, реализирани приноси и специални постижения. EC-AQUA QRR включва:

Резултати от обучението

Компетенциите се приемат като "най-ценния ресурс“ за дадено лице, общност, област или стопанска дейност. Те са ключов инструмент за въвеждане на иновации в работния процес. Изборът за използването на подход, основан на компетенции, при разработване на моделът за обучение по проект ЕС-AQUA, е в съответствие със съвременните национални и европейски политики. Прилагането му дава възможност за въвеждане на системна интеграция, както и за подобряване на прозрачността и преноса на знания, предлагани от различни институции за ПОО в сектора. Във връзка с това иновативният учебен материал е организиран в сертификационни единици / резултати от обучението, формирани по такъв начин, че да се осигури последователен и структуриран учебен процес и ясни критерии за оценка. За всеки EC-AQUA квалификационен профил е създадена адекватна обучителна пътека, разработена за съответното ЕКР референтно ниво (6 или 7). Формулираните обучителни пътеки са изградени от подходящ брой резултати от обучение, които са избрани въз основа на специфичните задачи, работните процеси, сфери на действие или области на компетентност, които са типични за дадената професия. С цел валидиране и признаване на резултатите от обучение, които са били постигнати в процеса на обучение по проект EC-AQUA, на учащия се предоставят съответните ECVET кредитни точки. Така получените ECVET кредити, отбелязани в скоби (напр. ЕО: 8), се разпределят в съответствие с относителната "стойност" на резултатите от обучение, измерени въз основа особеностите на определената квалификация.

Обучители по основни дисциплини

Обучител по токсикология

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 8)

ЕКР 7 (EC: 9)

Обучител по микробиология

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 10)

ЕКР 7 (EC: 9)

Обучител по въпросите на околната среда, здравето и безопасността

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 7)

ЕКР 7 (EC: 7)

Обучител по хидрогеология

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 11)

ЕКР 7 (EC: 8)

Обучител по химия на водата

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 10)

ЕКР 7 (EC: 8)

end faq

Тясно специализирани обучители

Обучител в областта на водоснабдяването и канализацията

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 11)

ЕКР 7 (EC: 10)

Обучител по управление на водните ресурси

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 11)

ЕКР 7 (EC: 10)

end faq

Институционални мениджъри

Мениджър „Качество на водата"

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 10)

ЕКР 7 (EC: 8)

Мениджър по пречистване на отпадни води

{fua_part id=1} {else}

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

{/fua_part}

ЕКР 6 (EC: 8)

ЕКР 7 (EC: 8)

Мениджър инженерни и строителни дейности

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 9)

ЕКР 7 (EC: 8)

end faq

Стратегически мениджъри

Анализатор – специалист по опазване на околната среда

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

ЕКР 6 (EC: 11)

ЕКР 7 (EC: 9)

end faq

end faq

Добри практики в управлението на загубите на вода и станитарния контрол

Главна Дирекция "Околна среда"

Главна Дирекция "Околна среда" (ГД "Околна среда") е една от повече от 40-те главни дирекции и служби, съставящи Европейската Комисия. Една от целите на ГД "Околна среда" е да защитава, предпазва и подобрява околната среда за настоящото и бъдещите поколения. За да постигне тези цел, дирекцията препоръчва стратегии, които гарантират високо ниво на защита на околната среда в Европейския Съюз и запазват качеството на живот на гражданите не ЕС.

htmУебсайт

Мрежа на ЕС за изпълнение и прилагане на законите в областта на околната среда (IMPEL)

IMPEL, Мрежата на Европейския съюз за изпълнение и прилагане на законите в областта на околната среда, е международна асоциация на екологичните органи в Европа. Мрежата се ангажира да допринесе за по-ефективното прилагане на общностното право в областта на околната среда, чрез укрепване капацитета, повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, предоставяне на насоки и инструменти, сътрудничество изпълнение и предоставяне на обратна връзка към законодателните и регулаторни органи по практичността и приложимостта на законодателството в областта на околната среда.

euУебсайт

Европейска агенция по околна среда

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 32 страни.

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз — Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и нашите страни-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика, ние обслужваме и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите. 

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на нашата информация.

 eu/Уебсайт

Програма „Учение през целия живот“: образование и обучение за всички

Програмата "Учение през целия живот" на Европейската Kомисия дава възможност на хората във всички етапи от живота си, за да вземат участие в стимулирането на образователен опит, както и да подпомaгат развитието на сектора на образованието и обучението в Европа. С бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2007 до 2013 г., програмата финансира набор от действия, включващи обмени, учебни посещения и нетуъркинг дейности. Проектите са предназначени не само за отделни студенти и учащи се, но също така и за учители, инструктори и всички други лица, участващи в образованието и обучението.

htmУебсайт

Има четири под-програми, които финансират проекти на различни нива на образование и обучение: 

 Други проекти в области, които са от значение за всички нива на образованието се финансират чрез "съвместна" част от програмата. Такива проекти са:

 В допълнение, програмата включва и "Жан Моне" действия, които стимулират преподаването, размисъла и дебата за европейската интеграция, между висшите учебни заведения по света.

Портал e-Learning Europa

Порталът elearningeuropa.info е създаден по инициатива на Европейската Комисия като част от Програмата за учене през целия живот и е под ръководството на Генералната Дирекция за Образование и Култура, Дирекция A - Образование и обучение през целия живот: въпроси свързани с хоризонталната политика и стратегията за 2020 г; Skills and qualifications Unit. Сайтът се управлява и поддържа от P.A.U. Education.

Европейската комисия стартира проекта elearningeuropa.info през 2002 г. за да подкрепи внедряването и употребата на нови технологии в образованието. Днес, с повече от 35 000 регистрирани потребители и над 16 000 месечни посещения, порталът се е превърнал в ключов форум за наблюдение на промените и иновациите в сферата на образованието.

htmlWebsite

Инициатива на ЕК за електронно обучение

Инициативата на Европейската Комисия за електронно обучение се стреми да мобилизира образователните и културни общности, както и икономическите и социални играчи в Европа, с цел да се ускорят промените в системите за образование и обучение с цел приближаване на Европа към общество, основано на знанието.

htmlWebsite

Политика на ЕС за "Учене през целея живот"

Основни инициативи на ЕС за по-добра оценка и по-лесно признаване на квалификация, опит и умения в рамките на ЕС, осигуряване на достъп до обучение или възможности за заетост в различните страни, както и насърчаване на мобилността.

htmWebsite

Други

end faq

end faq

 

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright