Постижения

Проектът EC-AQUA предлага нова стратегия и съдържание за обучение на преподаватели / инструктори и специалисти в сферата на водоснабдяването и управлението на водните ресурси. Неговото разработване предлага осъвременяване на системата за професионално обучение в национален мащаб чрез: въвеждане на иновативен подход в структурирането на учебната програма; прилагане на ИТ инструменти за обучение на професионалистите по ПОО на секторно ниво; използване на подход за формално / неформално обучение с цел да се подобри качеството на квалификациите и компетенциите на професионалистите по ПОО и създаване на иновативно учебно съдържание, допринасящо за професионалното развитие на специалисти, работещи в областта на управление на водните ресурси и свързаните с него сектори. Специфичната структурна организация на учебната програма съответства на изискванията на ЕКР за професионално образование и обучение и се състои от задължителните елементи, описващи резултатите от обучение (РО): знания, умения и компетентност. Този набор от елементи се организира по начин, който може да бъде оценен и валидиран. Оценяването се извършва чрез прилагането на специално разработени тестове, разработени за всеки един елемент на РО. Прилагайки най-добрите практики в професионалното образование и обучение, EC-AQUA проектът допринася за повишаване на прозрачността и улесняване на трансфера на придобитата компетентност.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright