Дизайн на квалификациите

Резултатите от обучение, обединени в сертификационни единици, се приемат като основна характеристика на квалификациите. Съгласно препоръките на Европейската комисия, сертификационните единици, които изграждат квалификацията, трябва да отговарят на следните изисквания: да описват изчерпателно съответните знания, умения и компетенции на квалификацията; да бъдат изградени последователно и да бъдат организирани така, че да съответстват на цялостната квалификация; да позволяват оценка на отделните компоненти и валидиране на резултатите от обучение организирани в тях. Следвайки тези изисквания, по проект ЕС-AQUA е създадена карта на компетенциите, която включва описание на 13 ключови за сектора квалификационни профила, разделени в пет подгрупи. Тези подгрупи включват целеви групи от областта на управление на водните ресурси: Преподаватели / Учители, Инструктори по общообразователни програми, Инструктори по специфични обучители програми, Институционални мениджъри и Професионалисти в областта на образователната политика. Всяка квалификация е определена от няколко описателни елементи (наименование на квалификацията; ЕКР референтното ниво, на което отговаря тя; описание на общите и специфични дейности в квалификацията по отношение на знания, умения, по-широки компетенции и поведение). Всеки ЕС-AQUA квалификационен профил е описан в табличен вид по отношение на резултатите от обучение, включващи професионални и методически, лични и социални умения, които ще бъдат придобити от учащия се след определен период на обучение в рамките на проекта. Съдържанието им е лесно разбираемо и приложимо за специалистите, работещи в сферата на проекта (учители / преподаватели, служители, хора от бизнеса, социални партньори и др.).

Моля, впишете се в профила си, за да имате достъп до пълното съдържание!

Обучителни пътеки (ОП)

Квалификация

Описание на квалификацията

Обучител по токсикология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по микробиология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по въпросите на околната среда, здравето и безопасността

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по хидрогеология

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по химия на водата

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител в областта на водоснабдяването и канализацията

ЕКР 6 ЕКР 7

Обучител по управление на водните ресурси

ЕКР 6 ЕКР 7

Мениджър „Качество на водата"

ЕКР 6 ЕКР 7

Мениджър по пречистване на отпадни води

ЕКР 6 ЕКР 7

Мениджър инженерни и строителни дейности

ЕКР 6 ЕКР 7

Анализатор – специалист по опазване на околната среда

ЕКР 6 ЕКР 7

Кратки интензивни курсове

Квалификация

Описание на квалификацията

Модератор/фасилитатор на обучение за възрастни

ЕКР 5 ЕКР 6

Педагогически съветник в средното училище

ЕКР 5 ЕКР 6

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright