За EC-Aqua

 Проектът Квалификационна рамка за сектор управление на загубите на вода и санитарен контрол, съобразена с Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение“ (EC-AQUA) се финансира от Европейската комисия по „Програмата за обучение през целия живот“ към „Леонардо да Винчи“ (Мярка: Трансфер на иновации).

EC-AQUA предлага нов подход за повишаване прозрачността на квалификациите в контекста на националния и международния пазар на труда. Предвид нарастващата сложност и интерактивност на съвременния образователен процес и във връзка с концепцията за единното европейско работно пространство проектът EC-AQUA изгражда схема за признаване на квалификациите, подобряваща прозрачността на сертификатите с цел по-лесен обмен на работна ръка.

EC-AQUA променя квалификационните профили за сектора управление на загубите на вода и санитарен контрол, заложени в Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). Вследствие на тази инициатива се появява нова работеща схема за осигуряване на прозрачност, обмен и признаване на резултатите от преминат курс на обучение.

EC-AQUA моделът минава през следните фази в оперативния си цикъл:

  • Организиране на работно партньорство за развитие на проекта на национално и европейско ниво.
  • Подготовка на EC-AQUA карта на компетентностите и протокол на квалификационните степени съгласно изискванията на ECVET.
  • Формулиране на единиците, които се сертифират, и принципа, по който се разпределят ECVET кредитите.
  • Създаване на многоезиков портал за електронно обучение в областта на управлението на загубите на вода и санитарен контрол.
  • Подготвяне на наръчник за приложението на новия модел и внедряването му в практиката.
  • Проверка и оценка на модела.
  • Дейности за оптимизация на резултатите от проекта EC-AQUA.
  • Популяризиране на модела EC-AQUA за гарантиране на устойчивостта му и след края на проекта.

EC-AQUA моделът се разработва от консорциум от шест партньора от четири страни: НИС-СУ (България), Фондация „Интелект“ (България), South East Europe Media Organization/SEEMO (Австрия), Междууниверситетски изследователски център „Проф. А. Т. Балан“ (България), Institut National des Sciences Appliquées/INSA (Франция) и ERBIL Project Consulting Engineering (Tурция). Организациите партньори имат богат опит в работата по проекти на ЕС, както и капацитета, експертния ресурс и компетенциите, необходими за успеха на проекта EC-AQUA.

 

g3938-7   EU flag LLP BG

 

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright